Bild på förskolan, som är en paviljong, sedd från grinden in till gården.

Kronan, Karlskronavägen 12

Karlskronavägen 12

Visa på karta

Förskolan Kronan är en paviljongförskola och det tillfälliga bygglovet upphör till sommaren 2019. Förskolan kommer att rivas och ersättas med en permanent förskola. Du som önskar plats för ditt barn på Kronan kan kontakta biträdande förskolechef.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
36
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
33 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund välkommen Ledarhund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är inspirerade av filosofin i Reggio Emilia. Vi tar till vara och inspireras av barns olika erfarenhet, intresseområden och vetgirighet i relation till vår omvärld. Lärande sker i ett glädjefyllt och vänskapligt klimat med fantasi och humor där leken har en central roll i barnens vardag.

Barn och personal arbetar tillsammans i ett projekterande arbetssätt som syftar till ett expanderat lärande. Alla är med och skapar mening genom att pröva, undersöka och förhandla. Barns reflektioner över sitt görande dokumenteras och följs upp.

Inne- och utemiljö

Förskolans pedagogiska miljö ser vi som en av våra viktigaste aktörer, en miljö som möjliggör självständighet, ansvarstagande och som väcker nyfikenhet. Vi skapar en miljö rik på variationer för att inspirera barnen till många olika spännande möten både inne och ute.

Kost och måltider

Barnen får hemlagad mat som tillagas av en kock inom enheten. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer "Bra måltider i förskolan". Maten som serveras är god, omväxlande och av hög kvalitet. Stadsdelen har en sockerpolicy samt specialkostpolicy och vi följer stadens vägledning för kemikaliesmart förskola. Under 2018 var den ekologiska konsumtionen i snitt 60 %.

Mål och vision

Förskolan ska vila på demokratins grund. Våra barn lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden samt en fortsatt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

På Ängen tar vi alltid utgångspunkt i tilltron till barnens förmågor och ser dessa som en tillgång för ett mångfacetterat lärande. Vi ser lärandet som relationellt, processinriktat och ömsesidigt. Vi arbetar utifrån ett projekttänkande som utgår från barnens idéer kopplat till de demokratiska värden vi värnar om.

I vårt arbete utgår vi ifrån att se barn som kompetenta och viktiga att lyssna på; att barnen utifrån ett forskande förhållningssätt själva får ställa de frågor och konstruera de problem de vill undersöka.

Särskilt stöd och behov

Har du frågor kring ditt barn som av olika skäl behöver extra stöd i sin utveckling är det viktigt att du tar kontakt med Stödenheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar i samband med ditt barns förskolestart. Chef för stödenheten är Ann-Charlotte Zetterqvist. Du når henne på 08-508 15 795 eller ann-charlotte.zetterqvist@stockholm.se.

Stödenhetens chef samordnar tillsammans med förskolechefer alla insatser kring barn i behov av särskilt stöd för alla förskolor i stadsdelsområdet.

Mer om oss

De pedagogiska relationerna mellan förskolepersonal och barn är viktigast för barns lärande på kort och lång sikt. De tar sin utgångspunkt i en inkluderande pedagogik och handlar om hur förskolepersonalen förstår, agerar, lyssnar på barnet, hur man förmår att se barnets potential och handlar så barnet känner sig engagerat, dugligt och aktivt i sitt lärande.

Övrigt

Förskolan Kronan kommer att avvecklas sommaren 2019

Verksamheten vid förskolan Kronan avvecklas i samband med sommarstängningen 2019. Anledningen till stängningen är ett vikande barnunderlag i området samt att bygglovet för tillfälliga paviljongen, där Kronan har sin verksamhet, upphör. Det innebär att kön till förskolan upphör.

Sista fredagen i månaden tar vi emot besök för de som anmält intresse. Kontakta samordnaren på förskolan om ni vill besöka oss då eller vid ett annat tillfälle.

Hitta hit