Isbjörnen, Isgränd 6

Isgränd 6

Visa på karta

Förskolan Isbjörnen öppnar 2019.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Liljeholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
Uppgift saknas
Antal barn per årsarbetare
Uppgift saknas
Andel med förskollärarexamen
Uppgift saknas

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Leken är utgångspunkten för barnens lärande och undervisning. Vi är projektinriktade och dokumenterar barnens lärprocesser. Vi är vägledande och medforskande pedagoger som arbetar normkritiskt och utifrån barnkonventionen. Verksamheten utgår från barnens olika intressen, kompetenser och behov. Pedagogerna ansvarar för att skapa goda relationer till vårdnadshavare och barn. Barnen erbjuds en lustfylld och lärande tid där grunden läggs för trygga och nyfikna barn med gott självförtroende.

Förskolans lekmiljöer, såväl inne som ute, utvecklas kontinuerligt utifrån barnens intressen och behov. I leken utvecklar barnen sina sociala kompetenser och förståelser för allas lika värde. Åldersindelningen och gruppstorlek är flexibla och anpassas efter rådande behov och barnens mognad. Vårdnadshavare är en viktig del i vårt gemensamma arbete med barnen. Vi erbjuder en aktiv introduktion när barnen börjar, årliga utvecklingssamtal, föräldramöten och förskoleråd förutom den värdefulla dagliga kontakten.

Inne- och utemiljö

Miljön stimulerar barnens utveckling och lärande där barnens intressen och utforskande uppmuntras av pedagogerna.

Kost och måltider

Maten är näringsrik och variationsrik med stort inslag av gröna rätter.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Liljeholmen präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

På förskolan Isbjörnen följer vi skollagen, läroplanen, stadens förskoleplan och kommunfullmäktiges inriktningsmål. Pedagogerna arbetar utifrån läroplanens områden: normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande och samverkan med hemmet. Verksamhetsplanens enhetsmål utvärderas kontinuerligt. Avdelningarnas arbetsplaner är ett viktigt dokument i planering, uppföljning och utvärdering av verksamhetens innehåll.

Alla människor ska bli bemötta på lika villkor avsett kön, kulturell bakgrund, religion, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Barnperspektivet genomsyrar alla verksamheter. Alla barn ska mötas med öppenhet, respekt och omsorg för att på sikt kunna tillägna sig de värden vårt samhälle vilar på. Vi är närvarande vuxna som lyssnar på barnen och tar tag i konflikter direkt när det uppstår. Vi tar alla signaler om kränkande behandling på allvar och har rutiner för att komma tillrätta med dessa genom samtal med barn som är utsatta, de som utsätter samt deras vårdnadshavare. Pedagogerna är tydliga och positiva förebilder. Vi respekterar att alla är delaktiga i att forma verksamheten. Barns bästa är utgångspunkten.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Hitta hit

Uppdaterad