Bild

International Future Preschool

Isafjordsgatan 30 C

Visa på karta

Welcome to International Future Preschool! The mission of the preschool is to provide a traditional early childhood program. Välkommen till International Future Preschool! Förskolans uppgift är att tillhandahålla ett traditionellt barndomsprogram

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Fristående
Antal barn
62
Antal barn per årsarbetare
4
Andel med förskollärarexamen
50 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

In our preschool there is a possibility to use both Swedish and English, all staff is proficient in both languages and there is a natural part of daily work to sing and read in both languages in a playful and learning manner.

Our program provides opportunities for each child to grow and learn through a variety of structured activities and free play experiences. Our age-appropriate curriculum allows children to explore ideas and develop skills through art, music dramatic play, creative movement and cooking. Field trips, interactive science experiences and readiness activities in reading and math further enhance the program.

I vår förskola finns möjlighet att använda både svenska och engelska, all personal är skicklig på båda språk och det finns en naturlig del av det dagliga arbetet att sjunga och läsa på båda språk på ett lekfullt och lärande sätt.

Vårt program ger möjlighet för varje barn att växa och lära sig genom en rad strukturerade aktiviteter och friluftsupplevelser. Vår åldersbaserade tillämpning av läroplanen gör det möjligt för barn att utforska idéer och utveckla färdigheter genom konst, musik dramatisk lek, kreativ rörelse och matlagning. Fältresor, interaktiva vetenskapliga erfarenheter och beredskapsaktiviteter i läsning och matematik förbättrar programmet ytterligare.

Inne- och utemiljö

We have different learning areas so that children can explore the different skills that they may be interested in. This helps us identify interests and skills of each individual.

Vi har olika inlärningsområden så att barnen kan utforska de olika färdigheterna som de kan vara intresserade av. Det hjälper oss att identifiera intressen och färdigheter hos varje individ

Kost och måltider

We have very good educational food and of course we have special food for those who cannot eat the usual food because of religious or health reasons.

Vi har mycket god pedagogisk mat och självklart har vi special mat för de som inte kan äta den vanliga maten på grund av religiösa eller hälsoskäl.

Mål och vision

At International Future Preschool, we celebrate the joy of learning and maturing through play! We believe that small class sizes, individual attention, a rich varied curriculum, and commitment to group play are the best ways to help our children develop social skills, social learning, and analytical reasoning.

På International Future Preschool har vi glädjen att lära och växa genom lek! Vi tror att mindre barngrupper, individuell uppmärksamhet, en rikt varierad tillämpning av läroplanen och engagemang för grupplek är de bästa sätten att hjälpa våra barn att utveckla sociala färdigheter, social inlärning och analytiskt resonemang.

Hitta hit

Uppdaterad