Förskolans entré och förskolan, en röd träbyggnad. Solros i förgrunden.

Hanna Rydh

Hanna Rydhs gata 5. Tillfällig adress Störtloppsvägen 2

Hanna Rydh ligger nära grönområden och parker, skyddat från trafik, men ändå lättillgängligt. Hösten 2021 startar bygget av vår nya förskola. Den nya förskolan blir klar 2024. Under byggtiden flyttar vi till tillfälliga lokaler i Västertorpsskolan.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
90
Antal barn per årsarbetare
5,06
Andel legitimerade förskollärare
20 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vårt pedagogiska arbete bygger på en positiv barnsyn där pedagoger och barn utforskar och upptäcker tillsammans utifrån barnens intressen. Verksamheten erbjuder en mångfald av kreativa uttryckssätt som exempelvis dans, musik, drama, måleri, teckning och lera.

Vi använder oss av digitala hjälpmedel som lärplattor, datorer och projektorer. Barnens lärprocesser synliggörs, bearbetas och utmanas vidare genom pedagogisk dokumentation. Vi strävar efter att barnen ska bli självständiga, trygga och empatiska kamrater som respekterar olikheter och allas lika värde.

Vi värnar om ett gott samarbete med alla vårdnadshavare och lägger stor vikt vid det dagliga mötet. Vår inskolningsmetod är föräldraaktiv vilket innebär att du som vårdnadshavare deltar under cirka tre hela dagar.

Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per år samt vid behov. Föräldramöte sker en gång per termin liksom förskoleråd som är ett forum där rektor bjuder in till informationsutbyte runt verksamheten.

Inne- och utemiljö

Innemiljön är föränderlig och utformas utifrån barnens pågående intressen och projekt. Vi skapar ”rum-i rummen” där barnen kan mötas i mindre grupper med olika pedagogiska material.

Förskolan har två gårdar som inspirerar och utmanar. Nära finns grönområden och skog som är lättillgängliga för utforskande av djur och natur.

Hösten 2021 startar bygget av vår nya förskola. Den nya förskolan blir klar 2024. Under byggtiden flyttar vi till tillfälliga lokaler i Västertorpsskolan, Störtloppsvägen 2.

Kost och måltider

Vi arbetar medvetet med pedagogiska måltider och serverar näringsriktig kost där vår kock lagar varierad och näringsrik mat från grunden och använder en hög andel ekologiska livsmedel.

Vi följer Stockholms stads typmatsedel och Livsmedelsverkets rekommendationer. Vegetarisk mat serveras minst en gång i veckan. Förutom frukost, lunch och mellanmål, erbjuds frukt på för- och eftermiddagen.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en lärmiljö av hög kvalitet som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Förskolans verksamhet utgår ifrån FN:s barnkonvention, skollagen och vår egen verksamhetsplan som grundar sig på läroplan för förskolan samt kommunfullmäktiges mål för innevarande år. Förskolans egen likabehandlingsplan följs upp kontinuerligt och revideras årligen.

Vår utgångspunkt är att vi ska erbjuda en stimulerande lärandemiljö där alla barns individuella förutsättningar tas tillvara och där alla barn får möjlighet att utvecklas. Alla barns nyfikenhet, lärande och intressen ska uppmuntras i en miljö som är rolig, trygg och lärorik. Miljön ska ge lust och möjlighet till kreativt skapande tillsammans med positiva, lyhörda och kunniga pedagoger.

Vårdnadshavare ska känna sig välkomna och vara välinformerade om förskolans verksamhet. Vi lägger stor vikt vid det dagliga mötet och du är alltid välkomna att ta del av dokumentationen som finns på våra väggar. Vi skickar regelbundet ut skriftlig information om vad som pågår i barngrupperna. Övriga forum för dialog och samråd mellan förskola och hem är föräldramöten och förskoleråd.

Vårt bemötande ska präglas av respekt och värme. Tillsammans ska vi skapa goda relationer med barn, föräldrar och kollegor.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolans ordinarie verksamhet.

Till stöd för Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Förskolan ingår i Fruängens förskolor tillsammans med förskolorna Ellen Fries, Kata Dalström och Ellen Key. En dag i månaden stänger förskolan klockan 15.45 för APT. Förskolan är helt stängt två dagar per termin för utvecklingsdag. Under jul- och sommarledigheterna samarbetar hela enheten på en av förskolorna.

Hitta hit

Uppdaterad