Gladan

Erik Segersälls väg 9

Gladan ligger längst ner i ett bostadshus vid Aspuddens tunnelbana. Vi har två avdelningar. Hösten 2022 flyttar Gladans verksamhet till förskolan Flyttfågeln på Stenkilsgatan 6, nära Aspuddens IP. Kön till Gladan är därför stängd.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
35
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
43 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Gladan är en av sex förskolor inom Aspuddens förskolor. Inom Aspuddens förskolor vill vi ta vara på barns nyfikenhet, kreativitet, lust, egna drivkrafter och utveckling och lärande. Detta gör vi genom att utgå från att barn inte är på ett speciellt sätt utan blir till på olika sätt i relation till andra barn och vuxna, samt i relation till de möjligheter och normer som förskolans utbildning erbjuder. Lärandet i grupp har en viktig betydelse för det individuella lärandets utveckling och vi menar att kunskap skapas i interaktion mellan olika individer, miljöer och material.

Inne- och utemiljö

När vi är ute använder vi oss av en närliggande park och skogen. Vår innemiljö är inspirerande och pedagogisk utifrån barnens olika behov och förutsättningar.

Kost och måltider

Maten lagas på förskolan av vår kock och vi strävar efter att ha en hög andel ekologiska livsmedel. Vi arbetar efter Livsmedelsverkets rekommendationer.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en lärmiljö av hög kvalitet som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Alla som kommer till förskolan ska känna sig välkomna och bli bemötta på ett respektfullt sätt. Verksamheten ska präglas av lek och lustfyllt lärande där barnens intressen och tankar styr innehållet.

Barnen ska få möta en variationsrik miljö med många skapandeuttryck i olika former som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama. Vi uppmuntrar och lyfter fram olika tankar och idéer och tar till vara mångfalden när vi utvecklar vår pedagogik. Verksamheten ska präglas av öppenhet och delaktighet och bygga på ett gemensamt lärande.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolans ordinarie verksamhet.

Till stöd för Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Flytt till förskolan Flyttfågeln hösten 2022

Under några år framöver kommer antalet förskolebarn i Hägersten-Älvsjö minska. För att använda våra lokaler så bra som möjligt har stadsdelsförvaltningen beslutat att Gladans verksamhet ska flytta till förskolan Flyttfågeln. Flytten genomförs i samband med sommarstängningen 2022. Kön till Gladan är därför stängd. Du som redan står i kö får mer information från stadsdelsförvaltningens köhandläggare via e-post.
Läs mer om förskolan Flyttfågeln

Hitta hit

Uppdaterad