Vägg inomhus med många barnteckningar

Gladan

Erik Segersälls väg 9

Visa på karta

Förskolan Gladan är en mindre förskola i centrala Aspudden. Barnen är fördelade på två grupper, en grupp för de äldre och en grupp för de yngre. Kom gärna och besök oss på våra visningstider.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Liljeholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
35
Antal barn per årsarbetare
5,1
Andel med förskollärarexamen
40 %

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar vi utifrån en helhetssyn på barns lärande och utveckling. Hos oss har alla barn rätt till att få vara sitt bästa jag i samspel med andra. På ett lekfullt sätt ger vi barnen möjlighet att utveckla sina matematiska, naturvetenskapliga och språkliga förmågor. Vi vill att barnen ska känna en tilltro till sina egna och andras förmågor, mötas av pedagoger som ser, lyssnar och förstår.

Barnens lek, utveckling och lärande dokumenteras och reflekteras av barn och pedagoger. Genom dokumentationen får barn, vårdnadshavare och pedagoger möjlighet att följa och reflektera kring barnens processer, utveckling och lärande.

Vi är inspirerade av Reggio Emilias tankar och filosofier. Vi använder oss av ett tematiskt/projektinriktat arbetssätt.

Inne- och utemiljö

När vi är ute använder vi oss av en närliggande park och skogen. Vår innemiljö är inspirerande och pedagogisk utifrån barnens olika behov och förutsättningar.

Kost och måltider

Maten lagas på förskolan av vår kock och vi strävar efter att ha en hög andel ekologiska livsmedel. Vi arbetar efter livsmedelsverkets rekommendationer.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Liljeholmen präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Alla som kommer till förskolan ska känna sig välkomna och bli bemötta på ett respektfullt sätt. Verksamheten ska präglas av lek och lustfyllt lärande där barnens intressen och tankar styr innehållet.

Barnen ska få möta en variationsrik miljö med många skapandeuttryck i olika former som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama. Vi uppmuntrar och lyfter fram olika tankar och idéer och tar till vara mångfalden när vi utvecklar vår pedagogik. Verksamheten ska präglas av öppenhet och delaktighet och bygga på ett gemensamt lärande.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Visning hösten 2019

Vi har visning av förskolan klockan 09.00 följande datum:

  • 24 oktober - OBS! Inställd på grund av sjukdom.
  • 28 november

Varmt välkommen!

Hitta hit

Uppdaterad