Barn som målar med pensel och arbetar med lera inne på förskolan.

Förskolan Vinjegatan 31–33 / Björnsonsgatan 132

Björnsonsgatan 132

Förskolan Vinjegatan 31-33 / Björnsonsgatan 132 är en av fem förskolor i förskoleområde 8. Vi har närhet till skog och parker samt bra kommunikationer.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
30
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Verksamheten bygger på demokratiska värden och alla människors lika värde. Grunden är öppenhet och respekt för alla människors lika värde, samt att olikhet berikar. På våra förskolor ska alla ha samma förutsättningar och möjligheter till trygghet, utveckling och lärande. Vi arbetar utifrån följande värdeord:

  • utforskande
  • lyssnande
  • delaktighet
  • kreativitet
  • glädje.

Vi tror att barn kan om vi ger dem möjligheter att få utforska världen på olika sätt. Därför arbetar vi processinriktat och vårt förhållningssätt bygger på ett lyssnande och utforskande arbetssätt där kunskap skapas i lustfyllda och meningsfulla sammanhang. Verksamheten utformas och utvecklas med utgångspunkt i barnens intressen, tankar, erfarenheter och idéer.

Vi organiserar oss ofta i mindre grupper, där varje barn har möjlighet att ta plats och få större utrymme att uttrycka sina olika tankar. Barnens olika sätt att tänka, göra och lösa problem, fångas upp och synliggörs genom pedagogisk dokumentation. Den ligger sen till grund för fortsatt arbete.

Inne- och utemiljö

Barnen vistas i en kreativ miljö ute och inne. Miljön är tydlig och tillgänglig för självständigt undersökande, samt inspirerar och möter upp barnens intressen och behov. Barnen får arbeta kreativt med skapande med olika material; som måla, lera, återbruksmaterial, vatten, konstruktion, musik/drama/dans, digitala verktyg.

Dagligen vistas vi utomhus, då får barnen möjligheter till rörelse och fysisk aktivitet. Vi besöker ofta skogen som är en naturlig plats att hitta utmaningar i.

Kost och måltider

Måltidsmiljön ska förmedla matglädje och präglas av lugn och ro. Att sitta vid samma bord och äta tillsammans ger tillfällen till samtal. Maten och måltiderna är säsongsbetonade och en stor andel av maten som serveras är ekologisk. Vi erbjuder barnen vegetariska rätter minst en gång i veckan.

Mål och vision

Vi har kompetenta och engagerade pedagoger som har barnens bästa i fokus. Genom många års utvecklingsarbete finns ett fokus på barns lärande och utveckling hos personalen. Särskilt i våra projektarbeten får barnen möjlighet att utforska sin omvärld, relationer, ämnesområden och möta många olika uttryckssätt.

Verksamheten vilar på demokratiska värden. Jämställdhet och ett normkritiskt förhållningssätt är en del av förskolans uppdrag och alla barn ska ges samma möjligheter att utmana sina intressen och förmågor.

Vår vision i likabehandlingsarbetet är att alla barn känner sig trygga och trivs på våra förskolor. Alla barn ska bli sedda utifrån sin egen unikhet och kompetens. Barnen ska ges möjligheter att växa och utvecklas till självständiga individer. Vårdnadshavarna görs delaktiga i verksamheten på olika sätt, genom bland annat den dagliga dialogen, brev och olika sammankomster.

Skollagen, Läroplan för förskolan, Stockholms stads förskoleprogram, kommunfullmäktiges budget samt FN:s barnkonvention är våra yttersta styrdokument. Utifrån kommunfullmäktige och stadsdelsnämndens mål skrivs enhetens verksamhetsplan och våra enhetsmål.

Särskilt stöd och behov

I arbetet med barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd arbetar vi förebyggande med tidiga insatser så att alla barn ges möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Vi fokuserar på barnens styrkor och intressen för att de ska känna att de lyckas i olika situationer och aktiviteter. Vi har ett inkluderande arbetssätt och med leken som hjälp vill vi att alla barn ska få uppleva sig som en tillgång i gruppen.

Mer om oss

Hållbar framtid är förskolans fokusområde i utvecklingsarbetet. Tillsammans med barnen undersöker vi vad lärande för hållbar framtid kan innebära och hur vi kan ta ansvar för varandra och miljön. I arbetet fokuserar vi på barns relation till naturen, deras funderingar, förundran och känsla för ekologi /ekologiska känslighet och hur vi kan ta vara på det i arbetet för en hållbar framtid. Arbetet ska präglas av hopp och framtidstro.

Övrigt

Vi arbetar efter Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor och väljer medvetet produkter som är godkända för våra miljöer. Det kan till exempel vara förbrukningsmaterial som hygien och rengöringsprodukter, papper, färger, lekmaterial, möbler och vi källsorterar. En ökad andel ekologiska livsmedel eftersträvas.

Hitta hit

Uppdaterad