Illustration - barn påväg till förskola

Förskolan Sputnik

Kronobergsgatan 1

Visa på karta

Sputnik är en förskola som drivs personalkooperativt. Vi ligger på Kronobergsgatan och här går tjugofem barn. Verksamheten är inspirerad av pedagogiken från Reggio Emilia varvid skapande, observation, dokumentation och reflektion har stor betydelse.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
26
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
20 %
Webbplats
http://forskolansputnik.se/

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund välkommen Ledarhund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Sputnik arbetar inspirerat från pedagogiken i Reggio emilia. Barnet ses som rikt, kompetent och nyfiket. Varje barn är, och bemöts som, en kompetent individ med inneboende drivkraft, unika erfarenheter och egenskaper, samt med en stark skaparkraft.

Utgångspunkt och mål med pedagogiken är att se varje barn, att inspirera till utforskande och att uppmuntra till skapande och utveckling av de egna uttryckssätten. Genom att pröva sina idéer tillsammans med andra utvecklas barnens fantasi, verklighetsuppfattning, rimlighetsuppfattning, lyssnande, argumenterande och samspel med andra.

Pedagogerna finns ständigt i barnens närhet för att prata med barnen, lyssna till barnen, analysera och dokumentera verksamheten och barnens utveckling. Vi stimulerar till självständighet genom att låta barnen få nya utmaningar i den dagliga verksamheten. På Sputnik försöker vi att få barnet självt eller tillsammans med sina kamrater att fundera över- och söka svar på sina frågeställningar.

Inne- och utemiljö

För oss är det viktigt att lek, konstruktions och skapandematerial i största möjliga mån finns tillgängligt på barnens nivå. Barngruppens intresse och lek utvärderas i syfte att ha en miljö som stimulerar på individnivå och samtidigt speglar vår värdegrund. Vi arbetar i ateljéer, konstruerar byggrum och iscensätter inspirerande lekstationer grundat på barnens intresse. Iochmed avsaknad av egen gård nyttjar vi närliggande parker lite som våra egna. Vår ambition är att vara ute minst en gång/dag.

Kost och måltider

Maten på Sputnik är en stor del av vår verksamhet. Vi vill främja ett sunt, trevligt och roligt förhållningssätt till våra måltider. Sputnik har egen kock som lagar och bakar all mat från grunden. Vårt mål är att servera mat som smakar och luktar gott samt innehåller råvaror som i möjligaste mån är ekologisk och närproducerad. Vi strävar efter att ta bort allt socker och onödiga tillsatser i den mat vi serverar. Under måltiderna är vi uppdelade vid små bord med minst en pedagog vid varje bord.

Mål och vision

Reggio Emilia-filosofin går till stor del ut på att lyssna på barnen, det kompetenta barnet, samt att reflektera över interaktionen. Det är barnets tankar och funderingar som till stor del inspirerar arbetet, medan den vuxna ska vara där som ett stöd och förebild för barnet såväl som en medupptäckare till teorier och kunskaper. I och med detta är det naturligt att projekten/temaarbeten på Sputnik utvecklas ur vad som är aktuellt för barnen för tillfället. Saker som barnen iscensätter, pratar mycket om eller som personalen upplever viktigt för gruppen just nu. Istället för att pedagogerna tänker ut en början, en mitt och ett slut på arbetet, får barnens funderingar och reflektioner styra. Vi prövar skilda angreppsvinklar och använder olika uttryckssätt i ateljén, eller via sång, dans, drama, gymnastik och sagostunder. Barnen har också fri lek, utelek i parken, utflykter, återkommande musei- och teaterbesök. Att jobba med projekt kan se väldigt olika ut beroende på ålder och temats inriktning.

Särskilt stöd och behov

Sputnik har bred erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd, både sett till långsiktiga och kortsiktiga behov. Vi värnar om ett nära samarbete med alla vårdnadshavare för att ge näring till- och stötta varje barns unika utveckling.

Mer om oss

Sputnik fokuserar mycket på hur du kan vara en bra kompis! Hur det var och en säger och gör, påverkar hur andra känner sig. Vi arbetar för att stärka barns integritet och rätten till sin kropp och sitt utrymme. Förskolan prioriterar normkritisk litteratur som fokuserar på att belysa människors olikheter och lika värde. För att alla barn ska få en god självbild och därigenom en stark självtillit är det viktigt att vi synliggör och stärker familjekonstellationer, kulturer och våra olikheter.

Hitta hit

Uppdaterad