Sandfjärdens förskola syns till höger och i framkant syns förskolans gård.

Förskolan Sandfjärden

Sandfjärdsgatan 39

Välkommen till Sandfjärdens förskola! Förskolan Sandfjärden har två avdelningar för barn i åldrarna 1-3 år och 3-5 år. Förskolan ingår i enheten Förskolor Årsta 2. Övriga förskolor i enheten är Valla, Skogsbacken, Torget, Lilla Dalen och Mejeriet.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
48
Antal barn per årsarbetare
5,2
Andel legitimerade förskollärare
44 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Sandfjärdens två avdelningar kommer under vårterminen 2022 att flytta till den nybyggda förskolan Idlången, Sandfjärdsgatan 83 i Årsta.

Förskolans inriktning

Inom enheten arbetar vi systematiskt för en likvärdig kvalitet på alla våra förskolor.

På våra förskolor ska barnen mötas med värme och glädje. Vi stödjer och uppmuntrar barnens förmåga till empati och samspel med sina kamrater och skapar en miljö som uppmuntrar till möten och utforskande. Vi vill att barnen ska utveckla sin självkänsla, uppleva att olikheter är bra och få förståelse för alla människors lika värde.

Vi möter varje barns nyfikenhet med intresse och engagemang och tillför nya frågeställningar som uppmuntrar dem till utvecklande resonemang.

Inne- och utemiljö

Förskolan Sandfjärden ligger i en friliggande paviljong vid Valla Torg. Förskolan har en egen inhägnad gård och gränsar till en stor allmän park. Vi erbjuder ett varierat material som ger barnen tillfälle att använda alla sinnen och utrycka sig i bild och form, drama, musik, berättande, lek och rörelse. Innemiljön på våra förskolor är tillgängliga, tillåtande och tilltalande för barnen. Vi arbetar för att säkra förskolans material ur ett kemikaliesmart perspektiv.

Kost och måltider

Förskolan Sandfjärden får sin lunch från Årstaskolans kök. Frukost och mellanmål tillagas i förskolans egna lilla kök. Förskolan väljer ekologiskt och kravmärkt livsmedel, så långt det går.

Mål och vision

Att barnen kan påverka sin vardag i förskolan och få en trygg undervisning är ett av förskolans allra viktigaste uppdrag och ingår i vår gemensamma barnsyn. Genom att arbeta på ett utforskande och projekterande sätt, upprätthåller vi ett respektfullt och genomtänkt förhållningssätt till barnen och medverkar till deras individuella utveckling.

Med utgångspunkt i att barn kan och vill lära, samt att barn inte är utan blir till i relation till miljö och material. En verksamhet som präglas av ett förhållningssätt där barns delaktighet och inflytande över sitt lärande och sin vardag är i centrum.

Särskilt stöd och behov

Särskilt stöd i utvecklingen för enskilt barn, ges alltid i nära samarbete med barnets vårdnadshavare

Mer om oss

Förskolorna i Årsta 2 arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Vi dokumenterar, följer upp och analyserar framgångsfaktorer och utvecklingsområden för att utveckla förskolans pedagogiska verksamhet och innehåll. Vi arbetar aktivt med vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Visningar av förskolan

Inga planerade visningar under mars/april.

Övrigt

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan sker genom daglig kontakt, utvecklingssamtal, föräldramöten, förskoleråd med mera.

Förskolan flyttar

Förskolan Sandfjärdens två avdelningar kommer under vårterminen 2022 att flytta till den nybyggda förskolan Idlången, Sandfjärdsgatan 83 i Årsta.

Hitta hit

Uppdaterad