Låg förskola syns till vänster och i framkant syns förskolans gård.

Förskolan Sandfjärden

Sandfjärdsgatan 39

Visa på karta

Välkommen till Sandfjärdens förskola! Förskolan Sandfjärden har två avdelningar för barn i åldrarna 1-3 år och 3-5 år. Förskolan ingår i enheten Förskolor Årsta 2. Övriga förskolor i enheten är Valla, Skogsbacken, Torget, Lilla Dalen och Mejeriet.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
48
Antal barn per årsarbetare
5,2
Andel med förskollärarexamen
44 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering Kontrastmarkering
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi värnar om det enskilda barnets trygghet, utveckling och lärande. Vi ger stor plats för barnens lek, som skapar sammanhang och ger barnet möjlighet att utveckla sin språkliga och sociala kompetens.

Vi arbetar med kortare och längre projekt och dokumenterar verksamheten i ord och bild. Val av projekt sker utifrån barnens egna tankar och idéer.

Genom den skapande verksamheten får barnen tillfälle att bearbeta känslor och upplevelser och uttrycka dem i färg och form.

Inne- och utemiljö

Sandfjärdens förskola är en friliggande paviljong med ett annex, vid Valla Torg, med en egen inhägnad gård. Den gränsar till Valla förskolas gård och en allmän stor lekpark. Den erbjuder många tillfällen till lek och rörelse och har även nära till andra parker och grönområden, t.ex. Årstafältet. Vi använder den dagliga utevistelsen som ett redskap i vår pedagogiska verksamhet. Naturkunskap, motoriska utmaningar och socialt samspel är några av ingredienserna.

Kost och måltider

Sandfjärden får sin lunch från Årstaskolans kök. Frukost och mellanmål tillagas i förskolans egna lilla kök. Förskolan väljer ekologiskt och kravmärkt livsmedel, så långt det är möjligt.

Mål och vision

Att barnen kan påverka sin dag i förskolan är ett av förskolans allra viktigaste uppdrag och ingår i vår gemensamma barnsyn. Genom att arbeta på ett utforskande och projekterande sätt, upprätthåller vi ett respektfullt och genomtänkt förhållningssätt till barnen och medverkar till deras individuella utveckling. Med utgångspunkt i att barn kan och vill lära, samt att barn inte är utan blir i relation till miljö, material och förhållningssätt ökar förutsättningarna för att barnen upplever delaktighet i, och får inflytande över sitt lärande och sin vardag i förskolan.

Vårdnadshavarna ska uppleva att deras önskemål, idéer och synpunkter efterfrågas och respekteras. De ska både kunna påverka samt ha insyn i sina barns vardag i förskolan. Våra förskolor arbetar ständigt för att utveckla vårdnadshavarnas möjlighet till inflytande och dialog.


Särskilt stöd och behov

Särskilt stöd i utvecklingen för enskilt barn, ges alltid i nära samarbete med barnets vårdnadshavare

Mer om oss

Årsta 2´s förskolor arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Vi dokumenterar, följer upp och analyserar framgångsfaktorer och utvecklingsområden för att utveckla förskolans pedagogiska verksamhet och innehåll. Vi arbetar aktivt med vår Likabehandlingsplan som är en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Övrigt

Miljön på våra förskolor skall erbjuda tillgänglighet, valmöjlighet, tydlighet, variation, estetik och föränderlighet.

Vi byter ut och arbetar för att säkra förskolans material ur ett kemikaliesmart perspektiv.

Föräldrasamverkan genom daglig kontakt, utvecklingssamtal, föräldrmöten, förskoleråd m.m.

Arbetsplatsträffar för personalen under höstterminen då förskolan stänger kl. 16.00:

  • 19 augusti
  • 24 september
  • 16 oktober
  • 13 november
  • 17 december

Hel utvecklingsdag, då förskolan är stängd:
20 augusti och 21 oktober.
Visning av förskolan kl 09.30 vid följande tillfällen:
7 oktober och 25 november.


Välkomna! Ingen förhandsanmälan behövs!

Hitta hit

Uppdaterad