Pedagog och barn håller händerna på utegården.

Förskolan Nyängsvägen 66/Abrahamsbergsvägen 92

Abrahamsbergsvägen 92

På förskolans tomt Nyängsvägen 66 ska en ny förskola byggas. Tills den nya förskolan är klar tidigast senhösten 2022 så kommer verksamheten att bedrivas på Abrahamsbergsvägen 92

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
57
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
40 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Våra förskolor hämtar inspiration till vårt arbete från Reggio Emilias filosofi. Inspirationen tar sig uttryck i synen på det kompetenta och nyfikna barnet, förskolemiljöns utformning och pedagogernas arbete med pedagogisk dokumentation samt en organisation som stödjer det arbetet.

Vi har en strukturerad organisation som ger barnen möjlighet att utforska omvärlden tillsammans med kamrater och vuxna. En annan viktig del är att möjliggöra för barnen att reflektera över sina erfarenheter. Vår verksamhet genomsyras av en utforskande och reflekterande hållning där ett processinriktat arbetssätt med pedagogisk dokumentation som verktyg utgör grunden för planeringen av barnens vardag. Det processinriktade arbetssättet fångar upp barnens intressen, nyfikenhet och vilja att lära sig vilket blir byggstenar i verksamheten.

Vi använder pedagogisk dokumentation som verktyg för att synliggöra pedagogiska processer och barns lärande.

Inne- och utemiljö

Förskolans lokaler är byggda för att inspirera och utveckla barnens förmågor utifrån perspektiven språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik. Miljön i förskolan har många naturliga mötesplatser som uppmuntrar till kommunikation mellan barnen.

Förskolan erbjuder ett stort utbud av varierat material och personalen arbetar medvetet med att uppmuntra barnens kreativitet genom att utmana dem med olika uttrycksformer.

Kost och måltider

Kökspersonalen har fokus på bra mat för barnen. Vi skapar en miljö som väcker nyfikenhet kring mat, färger och dofter.

Menyn är varierad med näringsrika måltider, ekologiska varor, nyckelhålsmärkt, MSC-märkt fisk och KRAV-märkta produkter.

Vi ingår i Stockholms stads matavfallshanteringsarbete som skapar delaktighet för barnen i arbetet med hållbar framtid.

Mål och vision

Vi ser vår förskola som en välkomnande mötesplats för barn, föräldrar och vårdnadshavare samt förskolepersonal. Vår verksamhetsidé utgår från våra styrdokument och vilar i enhetens värdegrund:

  • Alla möts av ett respektfullt välkomnande. Vi bygger tillsammans en lärande organisation som lägger grunden till barnens livslånga lärande. Barnen möts av personal som är nyfikna på att barn kan.
  • Alla ingår i ett meningsfullt sammanhang, där vi ser olikheter som tillgång.

Organisationen är uppbyggd utifrån delaktighet och ansvar. Vi synliggör lärandet genom att använda oss av pedagogisk dokumentation och ser miljön som en viktig del i barnens lärande. Detta innebär att miljön utmanar barnen till självständigt utforskande både ute och inne.

För att anpassa miljön till barnens ålder är barngrupperna så långt det är möjligt indelade efter ålder.

Hållbar framtid

I vårt arbete med en hållbar framtid lägger vi stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro präglar förskolan. Vi medverkar till att barnen lär sig att förhålla sig varsamt till natur och miljö samt förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Vi hjälper också barnen att förstå hur de i vardagslivet kan bidra till en bättre miljö både i nu och i framtiden.

Mer om oss

Enheten leds av en rektor tillsammans med två biträdande rektorer. I ledningsgruppen ingår även två pedagogiska ledare samt en specialpedagog. På varje förskola finna en samordnare som tillsammans med chefer organiserar förskolornas verksamhetsfrågor.

Övrigt

Vi arbetar efter Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor och väljer medvetet produkter som är godkända för våra miljöer. Det kan till exempel vara förbrukningsmaterial som hygien och rengöringsprodukter, papper, färger, lekmaterial, möbler och vi källsorterar. En ökad andel ekologiska livsmedel eftersträvas.

Hitta hit

Uppdaterad