Bild av en sandlåda med leksaker framför förskolan Håven

Förskolan Äventyret, Efrahim Dahlins väg 1

Efraim Dahlins väg 1

Förskolan Äventyret ingår som en av sju förskolor i Sköndals kommunala förskolenhet.. Förskolan ligger i anslutning till Orhem och Flatenområdet. Inom gångavstånd finns också lekparker som ett komplement till vad förskolan har att erbjuda.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta, Spånga-Tensta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
32
Antal barn per årsarbetare
5,3
Andel med förskollärarexamen
33 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Äventyret är Reggio Emilias värden och tankar vår inspirationskälla och pedagogiska plattform. Vi tror på det kloka och kompetenta barnet som har stora förmågor och möjligheter. På samma sätt tror vi på att alla barn föds intelligenta med stark drivkraft att utforska världen och bli demokratiska medborgare. Vi använder oss av ett projektinriktat arbetssätt med pedagogisk dokumentation som vårt främsta verktyg. Vi har tagit ställning för barnens rättigheter vilket ska omfatta alla medarbetares förhållningssätt. Vi anser det särskilt viktigt att barnen på Äventyret har rätt till:

  • att organiseras i mindre grupper under så stor del av dagen som möjligt
  • meningsskapande vardag där mål och syfte tydligt framträder
  • nyfikna, medforskande och närvarande pedagoger
  • välorganiserad, spännande och estetisk miljö
  • att bli sedda och lyssnade till

På Äventyret arbetar vi systematiskt med grundläggande värden enligt Förskolans läroplan. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

Inne- och utemiljö

Vi skapar olika rum med inriktning på lek, avskildhet, läsa, lyssna och berättande, skapande verksamhet, digital verkstad, naturvetenskap och teknik samt bygg och konstruktion. Gården erbjuder möjligheter till lek och rörelse.

Kost och måltider

Förskolan serverar frukost, lunch och mellanmål med stor andel ekologiska varor. Pedagogernas förhållningssätt är att barnen erbjuds smaka på maten och lära sig ta lite i taget så att mat inte kastas.

Mål och vision

Barn och föräldrar möts av ett professionellt förhållningssätt och en pedagogisk lärmiljö där alla barns nyfikenhet, lust och förmåga tas tillvara. En tydlig, tillåtande och tillgänglig verksamhet där barnen är delaktiga i undervisning och lärande genom lek och lust.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har möjlighet att vid behov få specialpedagogiskt stöd. Vi har tillgång till specialpedagoger och förskolepsykolog.

Mer om oss

Förskolan är en del av den digitalisering som sker i samhället. Genom ett medvetet arbete på våra förskolor införs detta inom samtliga områden. Barnen blir producenter och medskapare och får ta del av kodning och programmering samt möta källkritik.

Hitta hit

Uppdaterad