Två barn håller varandras hand.

Förskolan Abrahamsbergsvägen 87–89

Abrahamsbergsvägen 87-89

Förskolan på Abrahamsbergsvägen 87 - 89 har under en längre tid haft ett sviktande barnunderlag och inför hösten 2022 kommer förskolan endast ha 13 barn. Ärende kring att stänga förskolan kommer upp i Bromma stadsdelsnämnd den 2 juni.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
35
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
18 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Abrahamsbergsvägen 87-89 är en av förskolorna som ingår i Område 4 som består av kommunala förskolor i Abrahamsberg, Ulvsunda och Åkeslund i Bromma.

Förskolan har i dagsläget, VT 2021, en avdelning öppen, avdelning Fjärilen, med barn i åldern 1-5 år. Förskolan ligger i bottenvåningen på ett hyreshus.

På våra förskolor arbetar vi utifrån värdegrunden och barnsynen i

  • Läroplan för förskolan
  • Stockholms stads förskoleprogram
  • Verksamhets- och likabehandlingsplan.

Det innebär att förskolans personal ska vara goda förebilder för barnen genom att visa glädje, hänsyn och omtanke om varandra. Vi visar respekt för barnen och tror på deras kompetens. Vi arbetar aktivt för att främja jämställdhet och ta till vara på mångfaldens möjligheter.

Förskolan erbjuder fantastiska tillfällen till lärande och gemenskap i gruppen. Vi ser även till det enskilda barnets behov. Vi verkar för att förskolan ska vara en trygg och utvecklande plats där alla känner sig välkomna och har ett värde.

Alla barn uppmuntras att uttrycka sina tankar och åsikter, att bli lyssnade till. Alla barn uppmuntras och ges stöd för fortsatt lärande och utveckling utifrån deras intressen och erfarenheter. Barnen delar med sig av sin kunskap till andra kamrater i olika aktiviteter och reflektioner.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön stödjer barnen i deras utforskande. Barnen har tillgång till ett rikt och varierat material som är tydligt exponerat och tillgängligt ur barns perspektiv. För att anpassa miljön till barnens ålder är barngrupperna så långt det är möjligt indelade efter ålder. Utemiljön är en viktig del av vår pedagogiska miljö och barnen vistas dagligen på gården eller i närliggande miljöer

Kost och måltider

Lunchen levereras varje förmiddag till förskolan från ett Cateringföretag i området. En till två dagar i veckan är måltiden vegetarisk. Rikligt med grönsaker serveras varje dag. Frukt serveras på förmiddagen och på eftermiddagen äter barnen ett mellanmål.

Mål och vision

Vi hämtar inspiration till vårt arbete från Reggio Emilias filosofi. Det innebär att vi lyssnar på barnen och är lyhörda för deras behov samt visar stor respekt för barnens tankar och olika uttryckssätt.

Med pedagogisk dokumentation får vi underlag för hur vi tillsammans med barnen kan skapa en spännande och utmanande verksamhet som utgår från deras intressen. Det innebär en förskolemiljö som är i ständig förändring och i process med barnens lärande och utveckling.

Genom att arbeta med barnen i små grupper får vi möjlighet att möta varje barns utveckling och intressen. Genom att lyssna på vårdnadshavare och ta tillvara deras synpunkter bildas en viktig länk mellan hem och förskola och en helhetssyn kring barnet. Det bidrar till såväl barnets som förskolans utveckling.

Mer om oss

Vi arbetar efter Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor och väljer medvetet produkter som är godkända för våra miljöer. Det kan till exempel vara förbrukningsmaterial som papper, färger, lekmaterial, möbler och vi källsorterar.

Förskoleområde 4 leds av en rektor och två biträdande rektorer. Vi har också en specialpedagog i vårt område

Övrigt

Förskolan på Abrahamsbergsvägen 87 - 89 har under en längre tid haft ett sviktande barnunderlag och inför hösten 2022 kommer förskolan endast ha 13 barn. Vi kan se i vår befolkningsprognos att antal barn inte kommer att öka inom den närmaste planeringstiden.

Utifrån det sjunkande barnunderlaget ser förvaltningen att vi inte kan fortsätta driva en förskola här utan planerar för att den ordinarie verksamheten ska upphöra vid årsskiftet. Ärendet kring att stänga förskolan kommer upp i Bromma stadsdelsnämnd den 2 juni.

Hitta hit

Uppdaterad