Barn sitter på en trappa tillsammans med en pedagog.

Blomsterängen

Nidarosgatan 20

Blomsterängen är en av sex förskolor i enheten Husby förskolor.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
58
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel legitimerade förskollärare
31 %
Webbplats
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Rinkeby-Kista/Rinkeby-Kista-kommunala-forskolor/Dalhag/Nidarosgatan-20/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Blomsterängen lägger vi stor vikt vid att anpassa verksamheten utifrån barnens behov och ger barnen möjlighet att vara delaktiga i sin vardag på förskolan. Vi ser även föräldrars möjlighet till delaktighet och inflytande som en förutsättning för att barnen ska få en så bra grund som möjligt för ett livslångt lärande. Vi möter barnen med omtanke och respekt för den person barnet är och med vetskapen om att alla barn har en inneboende kunskap och nyfikenhet att lära.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger i ett fristående hus och är byggd för förskoleverksamhet. Den pedagogiska miljön formas på ett sätt som skapar rum för möten, samspel och utforskande. Vi erbjuder en miljö där alla barn är inkluderade och delaktiga.

Pedagogerna tar hänsyn till barnens intresse, åsikter och viljor. Den pedagogiska miljön är utmanande, föränderlig och erbjuder ett rikt och lockande material. Gården ger barnen möjlighet till pedagogisk utomhusverksamhet.

Kost och måltider

Pedagogerna har fått ett tydligare och större ansvar att förmedla betydelsen av kost, rörelse, utevistelse och vila. Barnen ska få en bra och balanserad dagsrytm utifrån deras behov.

Kockarna strävar efter att laga maten från grunden och undviker halvfabrikat. Så långt som möjligt används kravekologiskt och närproducerad mat. Goda och bra måltider ger pigga och glada barn med bra förutsättningar att leka och lära.

Mål och vision

Det livslånga lärandet betyder mycket, därför anpassar vi vår verksamhet efter barnens behov och rätt till delaktighet och inflytande. På det sättet ser vi till att barnen utmanas och utvecklas under hela sin vistelsetid i förskolan. Vi ger barnen möjligheter att skapa meningsfullhet i sitt lärande.

Pedagogernas förhållningssätt grundar sig på vår gemensamma tanke om det kompetenta barnet. Våra barn möter kunniga och intresserade pedagoger med lust att utforska, reflektera och lära tillsammans med barnen.

Den pedagogiska miljön formas på ett sätt som skapar rum för möten, samspel och utforskande. Vi erbjuder en miljö, där alla barn är inkluderade och delaktiga. Vi tar hänsyn till barnens intresse, åsikter och viljor. Den pedagogiska miljön är utmanande, föränderlig och erbjuder ett rikt och lockande material.

Vi ser föräldrarnas delaktighet och samverkan som en förutsättning för att ge alla barn en bra förskoletid. De möts av pedagoger som på ett professionellt sätt välkomnar och bjuder in till dialog kring verksamhet och det egna barnet. På så vis får vi goda relationer till föräldrarna.

Pedagogerna ansvarar för att vara tydliga med information om mål och innehåll i förskolan, så föräldrarna kan påverka och komma med synpunkter.

Hitta hit

Uppdaterad