ok

Bärnstenen

Beckombergavägen 7–9

Spiras värdegrund bygger på glädje, trygghet, omtanke och ansvar. Vi arbetar projektinriktat utifrån läroplanens mål och vi ger våra äldre barn möjlighet att prova det engelska språket. På Spira är vi utomhus en stor del av dagen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
48
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://www.spiraforskolor.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Med Spiras naturnära läge finns de bästa förutsättningar för utomhusupplevelser. Målet är att dagligen vistas ute och på olika sätt arbeta med naturvetenskap och andra delar av läroplanen. Vi lägger stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor då vi vill att barnen får ett varsamt och ansvarsfullt förhållningssätt till natur och naturresurser. Utomhusmiljön, till exempel lekplatsen ger även goda möjligheter att arbeta med teknik och det finns mycket utrymme för lek.

Språkutveckling är en av de givna grundstenarna i förskolan och genom att redan vid tre års ålder använda oss av engelskan visar vi på glädjen och nyttan av att tala flera språk. Barnen blir bekanta med engelska och får en känsla för språket. Vi arbetar medvetet med sånger, rim och ramsor och berättelser.

Inne- och utemiljö

Förskolan har ett fint naturnära läge och har närhet till bra kommunikationer. Det är en fin och ljus förskola och materialet är på barnens nivå. Avdelningarna har många rum som möjliggör att arbeta med mindre grupper. Till förskolan hör två gårdar som utmanar till lek och rörelse med klätterställning och sandlådor. Trygghet och god omsorg är viktigt för barnens välmående och utveckling. Vi arbetar med goda och regelbundna vanor gällande mat och utevistelse och balans mellan lek och vila.

Kost och måltider

Måltiderna i förskolan är en av våra höjdpunkter. För oss är det viktigt med matglädje och att måltiden blir en stund för gemenskap. Spira beställer maten från Beckombergaskolans storkök, där maten lagas från grunden. Minst 50 procent av matvarorna ska vara ekologiska. Utöver detta så serverar Spira ekologisk mjölk, yoghurt och andra mejeriprodukter. En dag i veckan serveras det vegetarisk kost och till varje måltid erbjuds det grönsaker.

Mål och vision

Spiras vision är ”En förskola att längta till och vara stolt över”. Spira arbetar projektinriktat och väver in det engelska språket och naturvetenskap i temat. Vi arbetar projektinriktat så att verksamhetens olika delar vävs samman till en helhet. Arbetssättet inkluderar barnens synpunkter och ett planerat projekt utgår från den nyfikenhet, det intresse och den utvecklingsnivå som barnen i nuet visar. Deras spontana kommentarer och arbetsresultat visar inriktningen för det fortsatta arbetet. Upplevelser och nya kunskaper prövas och kommuniceras genom arbete med skapande i olika former som lek, bild, rörelse, dans, sång, musik och drama.

Språkutveckling är en av de givna grundstenarna i förskolan och genom att redan vid tre års ålder använda oss av engelskan visar vi på glädjen och nyttan av att tala flera språk. Barnen blir bekanta med engelska och får en känsla för språket. Vi arbetar medvetet med sånger, rim och ramsor och berättelser.

All vår verksamhet bygger på läroplanens mål och riktlinjer. Vårdnadshavarna får ta del av barnens utveckling och lärande genom vårt digitala verktyg Förskoleappen. Vi har påbörjat arbetet med programmering och kodning för barn, vilket är mycket uppskattat!

Särskilt stöd och behov

Barn som behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar. Vid övergång till skolan ska förskollärare särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling. Förskolechefen ansvarar för att anpassa resursfördelningen så att alla barn får det stöd och de utmaningar som de behöver.

Mer om oss

SPIRA arbetar med ett nära samarbete mellan hemmet och förskolan. Ett hjälpmedel i detta arbete är Förskoleappen där pedagoger visar föräldrar dokumentation i form av bilder, texter och filmer som vi kan koppla till Spiras egna verksamhetsmål och till läroplansmålen. Alla avdelningar arbetar med lärplattor i den dagliga verksamheten. Syftet är att använda lärplattan som ett pedagogiskt verktyg för att stödja barns lärande och utveckling i förskolan.

Hitta hit

Uppdaterad