Utemiljö med sandlåda

4:an

Örnbacken 4

Visa på karta

Förskolan 4:an har tre avdelningar: Trollskogen, Äventyret och Upptäckarna – en avdelning som bedriver en stor del av sin verksamhet utomhus. Förskolan har en egen gård och närhet till Aspuddsparken, skogen och andra grönområden.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Liljeholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
49
Antal barn per årsarbetare
4,9
Andel med förskollärarexamen
30 %

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi erbjuder en mångsidig verksamhet där barnen får kontakt med olika utrycksmöjligheter inom sång, musik, rörelse, drama och skapande. Vidare arbetar vi dagligen med matematik och språk och tar tillvara på alla tillfällen att prata om antal, former, mönster och andra matematiska begrepp.

Vi har en tilltro till barns förmågor och arbetar för att främja barnens självständighet och delaktighet. Vi planerar vår verksamhet utifrån barnens intressen och behov. Det är viktigt att barnen får uttrycka sig, reflektera och bli lyssnade på så att de blir sedda och bekräftade. Det är också viktigt att barnen känner att de kan påverka sin verksamhet.

Genom att aktivt arbeta språkutvecklande ger vi barnen verktyg för att uttrycka empati och möjlighet att hantera de sociala situationer som uppstår på förskolan, till exempel bjuda in till lek, sätta gränser och hantera konflikter. Med hjälp av lekar, samarbetsövningar och samarbete i smågrupper främjar vi gruppkänsla och det sociala samspelet.

Utevistelsen är viktig både ur ett pedagogiskt och ett hälsofrämjande perspektiv. Den stimulerar till lek, rörelse, lärande och utforskande. Vi är ute minst en gång per dag och vissa avdelningar tar även med sig mat och äter utomhus.

Hos oss är barnens förskoletid ett spännande och lärorikt äventyr som ska lägga grunden till ett livslångt lärande.

Inne- och utemiljö

4:an har en relativt liten gård men som är utrustad med både klätterredskap, stort trädäck dit olika lekmaterial tas ut och en stor sandlåda i olika nivåer. Pedagogerna på mellan- och äldrebarnsavdelningarna arbetar mycket ute i närmiljön och lämnar då gården till de yngsta barnen att upptäcka tillsammans med sina pedagoger. Innemiljön är i ständig förändring efter barngruppens intressen och det finns gott om pedagogiskt lekmaterial. Böcker finns i olika genrer på varje avdelning.

Kost och måltider

På förskolan 4:an ligger köket som ett hjärta mitt i verksamheten. Maten som lagas är näringsrik, god och vackert upplagd. På 4:an äter pedagogerna tillsammans med barnen och använder då tiden till samtal som stimulerar barnens språkutveckling och ordförråd. Det serveras frukost, lunch och mellanmål samt frukt under dagen.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Liljeholmen präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

En plats där alla syns

På våra förskolor erbjuder vi en trygg och rolig verksamhet där lek, lärande och omsorg möts och där alla individer får växa utifrån sina förutsättningar. Barn utvecklas och lär sig genom lek och samspel med andra barn. Hos oss får leken stort utrymme och vi pedagoger har ett lekpedagogiskt förhållningssätt som innebär att de vuxna medvetet och aktivt stöder barnen i deras lek.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Övrigt

Visning hösten 2019

Vi har visning av förskolan klockan 09.00 följande datum:

  • 26 september
  • 24 oktober
  • 28 november

Varmt välkommen!

Hitta hit

Uppdaterad