Årstalidens gård med förskolan i bakgrunden. tvåvåningshus i rödbrun puts.

Förskolan Årstaliden

Ottsjövägen 29

Enskede-Årsta-Vantör

Visa på karta

Välkommen till förskolan Årstaängen Förskolan har sina lokaler på Ottsjövägen 29 och ingår i förskoleområde Årsta 3 förskolor. Förskolan har fyra avdelningar och ligger i utkanten av Årstaskogen med närhet till kollektiva färdmedel.

Fakta

Typ av service
Förskola
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
64
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
33 %
Webbplats
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Enskede-Arsta-Vantor/Forskolor-i-Enskede-Arsta-Vantor/Arsta-3-forskolor/arstaliden/

Tillgänglighet i lokalerna

Inga uppgifter

Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Vårt mål är att de pedagogiska miljöerna ska inbjuda till möten där kommunikation och olika språkliga uttrycksformer ges utrymme. De pedagogiska miljöerna är flexibla och vi strävar efter att utforma dessa så de inbjuder och utmanar barnens lek, lärande, rörelse och vila samt ger barnen tillfällen till möten för lärande. Vi arbetar systematisk för att säkerställa att förskolan har en pedagogisk miljö och atmosfär som gör att barnen känner trygghet och tillit till personalen, de andra barnen, miljön och materialet.

Inne- och utemiljö

Förskolan har fyra avdelningar fördelat på två plan. Vi har två stora förskolegårdar som inbjuder till rörelse och gemensamma aktiviteter.

Kost och måltider

Förskolan Årstaliden har ett eget tillagningskök och en anställd kock.

Vi följer Enskede - Årsta - Vantörs stadsdelsförvaltnings framtagna ”Riktlinjer för mat och måltider”. Vi använder även kostdatasystemet ”Matilda” vid inköp av livsmedel och för att beräkna och säkerställa att vi har ett bra näringsinnehåll i den mat vi serverar på förskolan. Vi strävar ständigt efter att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel.

Mål och vision

BEMÖTANDE

Arbetslagens gemensamma reflektioner utgår utifrån ett interkulturellt och normkritiskt perspektiv på lärande för att synliggöra de normer och värderingar som styr hur vi utformar undervisningen och hur vi bemöter och kommunicerar med barn, vårdnadshavare och kollegor.

LYHÖRDHET

Vi har ett positivt förhållningsätt där vi lyssnar och är lyhörda för barnens tankar, intressen och behov. Vi lyfter och bekräftar barnens förmågor, egenskaper och positiva handlingar. I konflikthantering mellan barnen har vi ett lösningsfokuserat arbetssätt där barnens olika versioner av händelsen får ventileras för att hitta en lösning. Personalen är förebilder och vägvisare för barnen i lek och samspel samt i konflikthantering där vi uppmuntrar barnen att visa omtänksamhet, hänsyn och hjälpsamhet gentemot varandra. Vi är lyhörda för vårdnadshavarnas synpunkter och frågor.

SAMSPEL

Vår syn på barns lärande och utveckling utgår ifrån att barn lär i samspel med andra barn. De pedagogiska miljöerna ska vara utformade så de utmanar barnens lek och lärande och ger barnen tillfällen till möten för lärande. Vi värnar om att varje barn ska ha god omsorg och omvårdnad när de vistas på våra förskolor. Vi skapar en atmosfär där barnen känner trygghet och tillit till personalen, de andra barnen, miljön och materialet. I barnens lek och samspel är vi tillåtande och klimatet gentemot barnen präglas av lust och glädje.

Mer om oss


Vi vill att ni vårdnadshavare ska ha tillit för vår verksamhet. En öppen dialog och kommunikation mellan förskola och vårdnadshavarna om förskolans mål, innehåll och arbetssätt är betydelsefullt för barnens lärande och verksamhetens utveckling.


Den pedagogiska dokumentationen är ett verktyg för att synliggöra barnens läroprocesser och används även som ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet.

Övrigt

Måltiderna är forum för samtal och en trivsam social gemenskap och präglas av ett tillåtande förhållningssätt. Barnen uppmuntras att själva ta mat, att välja sin plats, att vara delaktiga i dukning och att hjälpa varandra.

I samtal och gemensamma reflektioner tillsammans med barnen, utifrån barnens förmågor och förutsättningar, kan vi öka barnens medvetenhet om matens betydelse för den egna hälsan.

Kockarna är delaktiga i att introducera ny mat till barnen och att barnen får provsmaka och att upptäcka en mångfald av rätter och livsmedel.

Medarbetarna verkar som positiva förebilder för barnen och lockar barnen att våga prova nya smaker och rätter. Måltiderna är flexibla och anpassas utifrån barnens behov, lek och aktiviteter.


Hitta hit