Ängsknarrens gård

Förskolan Ängsknarren

Kristinebergsvägen 44

Kungsholmen

Visa på karta

Välkommen till förskolan Ängsknarren. På Ängsknarren två avdelningar för de yngre barnen och en för de äldre. Förskolan ligger i lugnt bostadsområde i närheten av Thorildsplan. Glädje, trygghet och ett lustfyllt lärande genomsyrar vår verksamhet.

Fakta

Typ av service
Förskola
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
41
Antal barn per årsarbetare
5,9
Andel med förskollärarexamen
43 %
Webbplats
https://www.facebook.com/angsknarren.kungsholmen

Tillgänglighet i lokalerna

  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår förskola har en värdegrund som bygger på ett demokratisk förhållnings- och arbetssätt där empati, glädje, nyfikenhet, hänsyn och respekt utgör hörnstenarna. Utforskande förhållningssätt, nyfikenhet och lust att lära grunden i den pedagogiska verksamheten.

Vår verksamhet grundar sig på läroplanen för förskolan, Kungsholmens pedagogiska ställningstaganden (gällande människosyn, kunskapssyn, pedagogisk dokumentation, pedagogiska miljöer och utforskande förhållningssätt), vår verksamhetsplan, likabehandlingsplan och Förenta Nationernas barnkonvention. Vi hämtar även mycket inspiration från Reggio Emilia-filosofin, främst gällande barnsyn och tankar om barns kompetens och det projektinriktade arbetssättet. Omvärldsbevakning är ett naturligt inslag i vår verksamhet.

I våra förskolors lärandemiljöer, med plats för lek, socialt samspel, utforskande och skapande och där även digitala verktyg och medier är viktiga inslag, blir barnens lärande mångsidigt och sammanhängande. Vi vill tillsammans med barnen erövra alla de möjligheter de digitala verktygen erbjuder och vi använder oss av datorer, läsplattor och projektorer både i den dagliga verksamheten och i projektarbeten.

Inne- och utemiljö

Vi har en inspirerande lekmiljö på vår gård som lockar till olika sorters lekar. Vi erbjuder olika aktiviteter på gården där barnen spännande aktiviteter där barnen möter varandra och goda relationer skapas och bibehålls. Vi går ofta iväg från gården och utforskar vår närmiljö samt tar oss ofta längre bort med buss och tunnelbana. Vår innemiljö är tydlig tillgänglig så att barnen lätt ska kunna hitta i den samt inspireras till att leka, skapa, experimentera, samarbeta och lära av varandra.

Kost och måltider

Maten på Ängsknarren levereras från förskolan Iskristallen. På Iskristallen har vi en egen kock som lagar all mat från grunden och till stor del på ekologiska råvaror. Kockarna beställer i den mån produkter finns och budgeten tillåter, ekologiskt, närproducerat livsmedel. Målet är att vi ökar de ekologiska inköpen till 40%. Vi sorterar matavfall till biogas.

Mål och vision

Med ett processinriktat undersökande arbetssätt är det barnens nyfikenhet och lust att lära som visar vägen för vårt arbete. Barnen en aktiv roll i sitt kunskapsskapande och med pedagogerna som medforskare och riktningshållare skapas utifrån mål och intentioner sammanvävt med barnens intressen lärandesammanhang där barn möts och lär tillsammans som en grupp.

När barn utforskar och lär gör de det på många olika sätt och med olika ingångar – samtidigt. Vi arbetar därför ämnesövergripande, i utforskande projekt, både i små och stora grupper i valda projektarbeten där barnens intressen, kunskaper, erfarenheter, frågor, lust och nyfikenhet är med och ger riktning i det fortsatta utforskandet.

En mångfald av uttryckssätt som måleri, tecknande, lera, musik, dans och digitala verktyg, som alla bidrar till och skapat mening i barnens läroprocesser, Skratten och glädjen i verksamheten tillsammans, barnen, föräldrarna och arbetskamrater, är tillsammans med nyfikenheten grunden för allt vårt arbete. Vi arbetar utifrån målen i de olika styrdokumenten, läroplan, verksamhetsplan, likabehandlingsplan och barnkonvention.

Mer om oss

Om ni är nyfikna och vill veta mer om vår verksamhet är ni välkomna till vår föräldravisning som vi har första måndagen i månaden, klockan 9.00. Kontakta oss på telefon 08-508 08 607 för att anmäla er.

Hitta hit