Förskolans utemiljö med gård, sandlåda och rutschkana.

Torget Ingenjörsvägen 38

Ingenjörsvägen 38

Hägersten-Liljeholmen

Visa på karta

Förskolan Torget är en förskola som ligger i bottenplan på ett bostadshus med närhet till parker och naturområden. Lokalerna är ljusa med öppen planlösning. Torget har tre åldersindelade barngrupper Bäret, Blomman och Frukten.

Fakta

Typ av service
Förskola
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
58
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
30 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund välkommen Ledarhund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Berget, och Årstabergs förskolor, erbjuder barn och vårdnadshavare en trygg och professionell förskola med hög kvalitet där vi ser till varje barns behov och intressen och där var och en får möjlighet att utvecklas och utmanas.

Med våra genomtänkta lärmiljöer, gemensamma strukturer och vårt varierade basmaterial, garanterar vi en likvärdig förskola där alla hemvister håller en hög och jämn kvalitet.

Vårt pedagogiska arbete utgår från den demokratiska värdegrund och de styrdokument som finns för förskolan och bygger på en positiv barnsyn och barnens rätt till delaktighet och inflytande. Vårt förhållningssätt och barnsyn utgår från en vilja att göra barnen medskapande och självständiga, men också de ska bli goda kamrater med respekt för olikheter och allas lika värde. För barnens bästa värnar vi en god dialog och samverkan med alla vårdnadshavare.

Vi utgår från barnets förmågor och erfarenheter, vilket bidrar till en öppenhet och respektfullhet i bemötandet. Pedagogerna skapar ett lärande tillsammans med barnen i längre eller kortare teman och projekt där pedagogerna stöttar, uppmuntrar och utmanar. Vi lägger stor vikt vid att stärka barnens identitet och självkänsla och träna barnen att vara ansvarsfulla. Våra pedagogiska miljöer är inbjudande, tydliga och utmanande för att stimulera till lek och lärande.

Inne- och utemiljö

För att skapa en likvärdig förskola har vi utformat ett gemensamt ramverk för lärmiljön, strukturer och basmaterial. Lärmiljön, både ute och inne, fungerar som ”den tredje pedagogen” för att stimulera barnen till ett lustfyllt lärande och träna barnens självständighet. För att kunna arbeta med ”grupper i gruppen” skapar vi "rum i rummen" med olika pedagogiska material som utmanar och inspirerar till lek och lärande i så väl inne- som utemiljön.

Kost och måltider

Maten är en viktig del av kvaliteten i förskolan och kockarna lagar all mat från grunden. Maten är varierad och näringsrik och minst 50 % av våra produkter är ekologiska. Vi serverar vegetarisk mat minst en gång i veckan. Alla kockar i Årstabergs förskolor ingår i ”Köksgruppen”, som träffas regelbundet för att diskutera utveckling och inspirera varandra. Alla våra kök har Instagram. Varje förskola har matråd med några barn, pedagoger och kock. Här inspireras barnen till en ökad kostmedvetenhet.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Liljeholmen präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen.

Vår drivkraft är att skapa en professionell förskoleverksamhet med hög kvalitet där alla medarbetare är stolta att arbeta, och vårdnadshavare och barn glada och tacksamma att vara en del av. Vårt rykte i närområdet är gott och positivt. Vi strävar efter att bli en förebild som ”Framtidens förskola”. Det pedagogiska arbetet utgår från den värdegrund och de styrdokument som finns för förskolan och inspireras av olika pedagogiska filosofier, FN:s barnkonvention och ny forskning.

Vår värdegrund bygger på ett demokratiskt förhållnings- och arbetssätt där våra tre är ledord glädje, trygghet och ett lustfyllt lärande. Vår barnsyn och lärandesyn grundar sig i ett respektfullt bemötande och en syn på alla barns lika värde. Vi står på barnens sida och vill bidra till att skapa självständiga och trygga barn. Vi gör detta genom att på ett professionellt men omsorgsfullt förhållningssätt inspirera och utmana varje barn till ett ökat lärande. Överordnad betydelse för lärande inom alla områden har leken.

En professionell förskola kräver medvetna pedagoger som aktivt planerar alla aktiviteter med barnens behov, intresse och kunskapsutveckling i åtanke. Ett lustfyllt lärande startar med nyfikna barn, och närvarande pedagoger ger barnen trygghet att utforska världen omkring sig.

Särskilt stöd och behov

Årstabergs förskolor har en väl utvecklad organisation och ett framgångsrikt arbetssätt för barn i behov av särskilt stöd. Vi har en erfaren specialpedagog som erbjuder stöd och handledning till våra pedagoger.

Mer om oss

Torget ingår i Årstabergs förskolor som ligger i nära anslutning till varandra i Årstaberg/Årstadal/Liljeholmen. Vår drivkraft är att skapa förskolor som präglas av hög kvalitet, professionalism och ett respektfullt bemötande. En förskola där barn och föräldrar känner sig välkomna och trivs. Våra ledord glädje, trygghet och ett lustfyllt lärande genomsyrar våra verksamheter.

Övrigt

Vi lägger stor vikt vid kompetensutveckling och kollegialt lärande. Vi har ett Kvalitetsteam som bistår i både praktisk handledning och teoretiska reflektioner. Alla pedagoger deltar i pedagogiska forum för att diskutera och reflektera över vår pedagogiska verksamhet samt för att ta del av ny forskning. Vi tror på det gemensamma lärandet och ordnar workshops, studiebesök på varandras hemvister, arbetsplatsbyten och olika inspirerande föreläsningar.

Visning

Om ni är intresserade av en visning av förskolan var vänlig kontakta arbetsplatsansvarig via e-post.

Hitta hit